doodle

TÜRKÇE ENGLISH

İGDAŞ Sözleşme İşlemleri

Abonelik işlemini yaptırdıktan sonra, yetkili tesisatçı firmanın İç Tesisat İşlemleri’ni tamamlayarak projeyi İGDAŞ’a onaylatmasının ardından doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler yada yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.

Ayrıca; doğalgaz kullanımı olan bir mahalde yeni kullanıcının gaz kullanmak istemesi durumunda da Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılır.

Doğalgaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak da yapabilirsiniz.

Online doğalgaz kullanım sözleşmesi yapmanız durumunda gazınızın açılabilmesi için; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi için gereken evrakı gaz açılışı esnasında İGDAŞ personeline teslim etmeniz gerekir.Doğalgazınızın açılması için İGDAŞ ekibi geldiğinde doğalgazı adına açtırmak isteyen kişinin orada hazır bulunması ve Doğalgaz Kullanım Sözleşmesini imzalaması gerekir.

Unutmayın, sözleşmeyi doğalgazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Ev sahibi kullanacak ise ev sahibi, kiracı kullanacak ise kiracı).
Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise sözleşmeyi apartman yönetimi adına bina yöneticisi yapar.

DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞME İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Sözleşme yapılacak yerin tesisat numarası,
b) Tapu veya kira kontratı fotokopisi,
c) Sözleşme yapacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,
d) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda noter onaylı vekaletname fotokopisi,

Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

e) Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin oy çokluğu ile yetki verdiğini gösteren karar defterinin fotokopisi,

Konut Harici Yerler için (Ticari İşletme, Resmi Kurum vb.) yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,

f) Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi Levhası internet çıktısı,
g) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayfasının fotokopisi,
h) İmza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi,
i) Kaşe,
talep edilir.

NOT : İstanbul'da kayıtlı olmayan abonelerimizden ikametgah belgesi istenmektedir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için;

Yabancı uyruklu müşteri tapu sahibi ise
a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Tapu fotokopisi,

Yabancı uyruklu müşteri kiracı ise
a) Pasaport beyanı ve fotokopisi,
b) Kira kontratı fotokopisi,
c) İkamet tezkeresi alması zorunlu olan yabancılardan geçerli tarihli ikamet tezkeresi beyanı ve fotokopisi, istisnai haller kapsamındaki yabancılardan ise hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi,
talep edilir.

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; İGDAŞ’ın alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla mekanik sayaç kullanan abonelerden doğalgaz kullanım sözleşmesinin imzalanması sırasında aldığı bedeldir. Ön ödemeli sayaç kullanan abonelerden güvence bedeli alınmaz.